รอบรั้ว มศว
 
ศิษย์เก่า มศว รับรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 : CST Award Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020 จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564