รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี นิสิตชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาวิชา ณ Xian Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีนข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564