รอบรั้ว มศว
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง ให้แก่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแผนกกุมารเวชกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม โดย ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง และ รศ.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ และทีมศูนย์ความเป็นเลิศด้านทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564