รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข นายธรพ์ณธร อุทัยฉาย และนางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารในขนมปัง สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเลือนราง Food Allergens in Bakery Mobile Application For Visually Impaired People ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่13 The 13th Conference of Electrical Engineering Network 2021 (EENET 2021) เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564