รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพิชิตชัย สุวรรณเพชร
นายมงคล ลิ้มอาวัชนาการ นายประทีป บุญนอง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ Impact of Multi-Air Plasma Jets on Nitrogen Concentration Variance in Effluent of Membrane Bioreactor Pilot-Plant Engineering and Applied Science Research ในงาน the 7th KKU International Engineering Conference 2021 (KKU-IENC 2021) May 12, 2021 - Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
โดยมี ผศ.ดร.คณิศร์ มาตรา และ ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564