รอบรั้ว มศว
 
รางวัลแพทย์ในดวงใจ
 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน ได้จัดโครงการขอบคุณที่รัก เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ใช้ทุน อาจารย์ และบุคลากร ทั้งนี้ ให้บุคลากรในหน่วยงานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เสนอชื่อแพทย์ Intern ในดวงใจชั้นปี 1- 3 และคัดเลือกเข้ารับประกาศนียบัตรแพทย์ Intern ในดวงใจ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอันก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่จะเกิดการแพร่ระบาด จึงงดการสอบประมวลผลกิจกรรมวิชาการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และงดจัดโครงการขอบคุณที่รัก โดยให้เพิ่มรางวัล Intern ในดวงใจแทนรางวัลวิชาการ

ในการนี้ งานแพทยศาสตรศึกษาและแพทย์ใช้ทุน จึงได้จัดให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ใช้ทุน เข้ารับประกาศนียบัตรแพทย์ Intern ในดวงใจ โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุดชั้น 2 จำนวน 11 คน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564