รอบรั้ว มศว
 
ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ ร่วมวิจัยโครงการการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน
 
ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ร่วมวิจัยโครงการการพัฒนาถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรนเพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกิจกรรมของภาคชุมชนและภาคเกษตรกรรม
ซึ่งจะติดตั้งที่อาคารหอพักบุคลากร มศว องครักษ์ จ.นครนายก เปิดเผยถึงวิธีการ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ว่ามีวิธีการอย่างไร คือนวัตกรรมนี้เราเรียกว่า ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบมีเมมเบรน หรือระบบ MBR เป็นงานวิจัยฝีมือคนไทยที่เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสหรือให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การดึงน้ำเสียไม่ว่าจะเป็นจากหอพัก คอนโดมิเนียม อะพาร์ตเมนต์ ที่เป็นน้ำจากการอาบ ซักล้าง ยกเว้นชักโครก มาบำบัดในถังที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ย่อยของเสีย จนน้ำเสียกลายเป็นน้ำใส เพื่อหมุนเวียนกลับนำมาใช้ใหม่ ระบบนี้ติดตั้งและใช้งานจริงแล้วภายในหอพักของมหาวิทยาลัยที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม : https://www.bugaboo.tv/news/554103


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564