รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ได้รับรางวัลในการประกวดพัฒนานวัตกรรมจากมะพร้าว และอนุพันธ์มะพร้าว Conovative award จัดโดยบริษัท Thai coconut จำกัด มหาชน ดังนี้
นิสิตปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 150,000 บาท

นิสิตปี 4 สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 70,000 บาท

นิสิตปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการรางวัลขวัญใจกรรมการ เงินรางวัล 20,000 บาท

ข่าว/ภาพ : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564