รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นายนริศ ยุดรัมย์ นางสาวเพชรนารี คำศรีพล และนายสุรไกร พงษ์กมลสัตย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) (ผ่านระบบออนไลน์) การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2564 (UAMC 2021) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน เรื่อง The 3x3 Candy Crush Combinatorics with Empty Blocks (การจัดเรียงแคนดี้ครัชขนาด 3x3 ที่มีบล็อกว่าง) โดยมี อาจารย์ ดร.อุทุมพร มาโต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564