รอบรั้ว มศว
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy
 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy โดยเริ่มต้นมาจากการทำบันทึกข้อตกลงโครงการ Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และได้จัดอบรมหลักสูตร Financial Literacy เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเกินให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร
เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว จึงได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564