รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายพงศรัณย์ จิตต์สวาสดิ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายพงศรัณย์ จิตต์สวาสดิ์
นิสิตปริญญาโท วิชาเอกภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ด้านภาพยนตร์ ประจำปี 2564 จากหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในงานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยซ่อนสัญญะทางการเมืองในประเทศไทย

ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564