รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผล ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564