รอบรั้ว มศว
 
นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ GHB Innovation Award 2020
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางเอกปรียา ใบสนิ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน GHB Innovation Award 2020 (ประเภทกลุ่มบุคคล) ซึ่งจัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียนจากหลักสูตรกับข้อมูลจริงในองค์กร เรื่อง ค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) จากผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าธนาคารข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564