รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการออกแบบปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับ 5 รางวัล จากการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic พร้อมมาสคอต (Mascot) ในหัวข้อ เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝังวินัยจราจร โดยมีจำนวนผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 111 ผลงาน
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ รางวัลชมเชย
นิสิตทั้ง 5 ทีม ได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นาย ชินโกะ คุวามูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (DENSO International Asia Co., Ltd. : DIAT) มอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง อินโฟกราฟิกพร้อมมาสคอต
กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถสร้างสื่อต้นแบบสำหรับนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนในการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กระดับประถมศึกษา รวมถึงการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้ร่วมประกวดข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564