รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะกายภาพบำบัด มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร วิทยาวราพงศ์ มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสิรฐ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น จากงานวิจัยเรื่อง ผลของการฝึกใช้เลเซอร์เป็นตัวนำทางขณะยืนย่อเข่าต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกางข้อสะโพกและความรุนแรงของอาการปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าบริเวณผิวสะบ้า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่่ 2 ธันวาคม 2563
ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 มกราคม 2564