รอบรั้ว มศว
 
Impromptu Speech Contest 2020: Freedom of Speech
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรวา ทองพิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ( หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ที่ได้รับรางวัลชมเชย Impromptu Speech Contest 2020: Freedom of Speech เมื่อที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 มกราคม 2564