รอบรั้ว มศว
 
Sustainable Concrete for Living 2019
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย 3 ทีม จากการเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบผลิตภัณฑ์ Sustainable Concrete for Living 2019 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยการควบคุมทีมของ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้


ข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563