รอบรั้ว มศว
 
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุด
 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับข่ายงาน PULINET Plus ประกอบด้วย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน 20 แห่งและห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงมีความร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี ส่งผลต่อการใช้งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข่าว/ภาพ : สำนักหอสมุดกลาง มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563