รอบรั้ว มศว
 
โครงการ ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง โดย ดร.กนกวรา พวงประยงค์ (หัวหน้าหน่วยฯ) และ ดร.สานิตย์ หนูนิล (รองหัวหน้าหน่วยฯ) ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินงาน โครงการ ต๊อกแต๊ก หุ่นยนต์อำนวยความสะดวกสำหรับจัดส่งของในโรงพยาบาลแบบอัตโนมัติ ของ นายชานนท์ ตรีเมต นายจิรวัชฐ์ พรมศรี นายธนาธิป ชนะศรี นายชลวิทย์ วิฑูรชาตรี นายวัชราภรณ์ ชูเมือง และนายอุกฤษฎ์ เกิดศิริ ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ และอาจารย์วีระ สอิ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ซึ่งกระบวนการพัฒนาหุ่นยนต์และชุดคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมนำหุ่นยนต์ต๊อกแต๊ก ไปทดลองนำร่องใช้จริงในพื้นที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และติดตามผลการใช้งานนวัตกรรมฯ จากผู้ใช้งานจริงต่อไป
ทีมผู้นิเทศได้ร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจ กระบวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ผลจากการทำโครงการต่อการพัฒนาตนเอง และปิดท้ายด้วยการให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานจากคณะผู้นิเทศเพื่อเตรียมตัวนำเสนอผลการดำเนินงานในวันประกวดผลงานนวัตกรรมเยาวชน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563ข่าว/ภาพ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563