รอบรั้ว มศว
 
ประชาคม มศว ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร :ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2563