รอบรั้ว มศว
 
นิสิตการสื่อสารเพื่อสุขภาพ คว้ารางวัลการประกวดคลิปแนะนำแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคลิปแนะนำแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จาก รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลที่ 1

ผลงาน : What about แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ?
โดย : นายรัชต ถาวรรัตน์
นางสาวนภัสกร เสถียรภาพงษ์
นางสาวพชรกมล ชมยินดีรางวัลชมเชย

- เรื่องที่ 1
ผลงาน : Hero
โดย : นางสาวเพ็ญสุข มุสิกนิลพันธุ์
นางสาวภาวินี นิลโต
นางสาวภาษิณี แสงจันทร์

- เรื่องที่ 2
ผลงาน :แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูคือใคร ?
โดย : นายชัชนันท์ สงมา
นางสาวพัสวี พุฒิธรณ์
นางสาวปิณฑิรา พุทธรักษา

- เรื่องที่ 3
ผลงาน :แพทย์เพื่อคุณภาพชีวิต
โดย : นายรัตนพล พลอยเพ็ชร์
นายกฤติกร สุทธลักษณ์
นางสาวปัณณภา ศิริวรรณ

- เรื่องที่ 4
ผลงาน :Future Foundation รากฐานแห่งอนาคต
โดย : นางสาวกรชนก อัจจิมารังษี
นายกฤษฎิ์ ลิ้มนุกุล
นายวรรณวร ซิมตระกูล

เนื่องในสัปดาห์วันเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย แพทยสมาคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563ข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563