รอบรั้ว มศว
 
โครงการ Dare to Change
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Dare to Change
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมศึกษาในยุค New Normal โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การเสวนา หัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา มานะกิจ และ อาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สวทันพรกูล

เมื่อวันที่พุธที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563