รอบรั้ว มศว
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารวิจัย 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563