รอบรั้ว มศว
 
71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัย อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู สืบสานอุดมการณ์ ปราชญ์ผู้ทรงศีล
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ลานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563