รอบรั้ว มศว
 
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลผลงานระดับดี จากโครงการ Dare to Change
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอ.สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้ารางวัลผลงานระดับดี จากโครงการ Dare to Change
ได้รับรางวัลผลงานระดับดีจากการประกวดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข่าว/ภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563