รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนายบารเมษฐ์ ฤกษ์นิพิฐชัย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายบารเมษฐ์ ฤกษ์นิพิฐชัย
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ้าของโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง แผนพัฒนาชุมชนปลายบางเพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น จากโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563