รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง เป็นนิสิตผู้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคม เนื่องในวันเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
โดยมีตัวแทน คือ ประธานสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2562 นายภัทรกร ปัญญาพลังกูล เป็นตัวแทนรับรางวัล 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563