รอบรั้ว มศว
 
ตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิต มศว ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

น.ส.ปณิษฐา เกตุชาญชัย จากหลักสูตร วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน: การจัดการลดความสูญเสียในคลังสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำตาล ควบคุมโดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

นายบารเมษฐ์ ฤกษ์นิพิฐชัย จากหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ผลงาน: แผนพัฒนาชุมชนปลายบางเพื่อเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ควบคุมโดย อ.ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทนวัตกรรมดีเด่น

น.ส.พรนภา เด่นจารุกูล จากหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผลงาน: ศึกษาคุณภาพชิ้นงานจากการนำทอง10Kกลับมาหล่อใหม่และปรับปรุงสูตรโลหะตามสมบัติทางโลหะวิทยา ควบคุมโดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดีข่าว : ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563