รอบรั้ว มศว
 
มศว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 
ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยในปีนี้ได้มีการจัดในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563