รอบรั้ว มศว
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครื่อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่างบริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัดกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ กรรมการบริษัท อีเว้นท์ ป็อปจำกัด ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตรส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563