รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับทุน Newton Fund จาก The Royal Academy of Engineering (RAEng) UK ร่วมกับ The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) ภายใต้โครงงานวิจัย เรื่อง Immobilised Fungal Ligninolytic Enzymes for Decolourisation of Waste Water in the Pulp and Paper Industry in Thailand ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม และ Swansea University (UK)ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563