รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standards Framework : UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563