รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework; UKPSF) ในระดับ Principal Fellow of the Higher Education Academy (PFHEA) จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) เป็นคนที่ 2 ของประเทศ


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563