รอบรั้ว มศว
 
มหาวิทยาลัยมอบโล่รางวัล บุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายปฎิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวเณศรา สัมพันธรัตน์ ด้านบริการดีเด่น (ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน)
2. นายอินทนนท์ จั่นนิลลา ด้านบริหารดีเด่น (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
3. นางทิชากรช์ อาทิตวรากูล ด้านวิชาชีพดีเด่น (ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม)
4. นายสมชาย หลวงสนาม ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น(ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์)
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563