รอบรั้ว มศว
 
คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)มอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standards Framework ; UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (AdvanceHE) จำนวน 21 ราย ดังนี้

1.รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ คณะแพทยศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญคณะแพทยศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณะกายภาพบำบัด
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม คณะแพทยศาสตร์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
6.รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด คณะแพทยศาสตร์
7.อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณะศึกษาศาสตร์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณะมนุษยศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สกล วรเจริญศรี คณะศึกษาศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณะพละศีกษา
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณะสังคมศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา กิจธรธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
18. อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล คณะเภสัชศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิทธพรชัย คณะแพทยศาสตร์
20.รองศาสตราจารย์ ดร.จันจิรา จับศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2563