รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว จัดกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจไปให้น้อง : Hug project ... กอดนี้เพื่อน้อง
 
เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำหนุ่มสาวจิตอาสา มศว 3 คณะวิชา รวม 30 คน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ไปจัดกิจกรรมโครงการรวมน้ำใจไปให้น้อง : Hug project ... กอดนี้เพื่อน้อง (กิจกรรมวันเด็ก 2563) ให้กับน้อง ๆ ในชนบท ยากจน ขาดแคลน และหลายชาติพันธุ์ โดยใช้โรงเรีบนบ้านหนองตาบ่ง ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี เป็นสถานที่และศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม
ในงานนี้มีทั้งนักเรียน เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และประชาชนจำนวนนับพันคนมาร่วมงาน โดยที่ภายในงานมีกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ทุกชั้นเรียนที่มีพัฒนาการทางการเรียนดี จำนวน 20 ทุน การมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้อง ๆ ที่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด 4 ทุน การมอบทุนโครงการอาหารกลางวันอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬาให้กับทางโรงเรียน การทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเด็ก ๆ และผู้ร่วมงาน การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดโดยผู้ใจบุญจำนวนกว่า 30 ร้านค้า กิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ ในแต่ละชั้นเรียน การจัดฐานการละเล่นสันทนาการต่าง ๆ ให้น้อง ๆ เลือกเล่นตามความสนใจ นอกจากนี้วันที่ 12 ม.ค. 63 ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คู่ความดีให้กับน้อง ๆ อีกด้วย งานนี้สุขทั้งผู้ให้อย่างพวกเรา และน้อง ๆ ก็คงสุขใจในฐานะผู้รับเช่นกัน จึงเกิดภาพรอยยิ้มพิมพ์ใจอยู่บนใบหน้าของทุก ๆ คน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดงานวันเด็กปีนี้แก่น้อง ๆ ในชนบทหลากหลายชาติพันธุ์


ข่าว/ภาพ : ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 14 มกราคม 2563