รอบรั้ว มศว
 
กิจกรรมพิชิตขยะกรุงเทพฯ ร่วมกับTrash Hero Bangkok
 
วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 ผู้พิชิตขยะกรุงเทพฯกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับนักศึกษาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ช่วยกันเก็บขยะพลาสติกและขยะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และบริเวณคลองแสนแสบร่วมกับสำนักการระบายน้ำ มีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 110 คน เก็บขยะได้จำนวนทั้งหมด 235.8 กก. แบ่งเป็น ขยะในคลองแสนแสบ 196.4 กก. และขยะภายใน มศว 39.4 กก โดยแยกเป็น 1. ขยะรีไซเคิล 12.8 กก. 2. ขยะทั่วไป 25.6 กก. และ 3. ขยะอันตราย 1 กก. ซึ่งมี Mr. Dilshan David สนับสนุนเงินเพื่อซื้อถุงมือและถังบรรจุน้ำดื่ม น.ส.กรองแก้ว สินค้า สนับสนุนถุงกระสอบจำนวน 50 ถุง และได้มีจำนวนเสื้อยืด 17 ตัว เป็นเงิน 2,040 บาท เงินจำนวนนี้จะถูกนำไปซื้อเสื้อยืดสำหรับกิจกรรมเก็บขยะในครั้งต่อไปข่าว/ภาพ : คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562