รอบรั้ว มศว
 
มศว ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562
โดยได้รับรางวัลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ในผลงานเรื่อง การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไบโอเซนเซอร์แบบแถบสีสำหรับการตรวจเชื้อกามโรค (Chlamydia) สู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย แก้วพินิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล, ดร.จัตุรงค์ ขำดี และนางพิสุทธิ์ พัฒนาอุตสาหกิจ เป็นผู้ประดิษฐ์ข่าว/ภาพ : สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2562