รอบรั้ว มศว
 
โครงงานวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) สำนักประสานงานโครงงานวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง ดร.อังสุมาลิน​ จำนงชอบ​ ดร.จุฑาธิปต์​ จันทร์เอียด คณาจารย์คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมทีมวิจัย​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะผู้วิจัย ได้มีการจัดการประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่อง ข้อเสนอในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลการให้บริการที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผอ.ภารกิจจัดทำแผนงบประมาณ สกสว. กล่าวเปิดงาน และ ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน ผู้อำนวยการแผนงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน.สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กระแสการท่องเที่ยว แพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการทางกฎหมายในการเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวของการให้เช่าที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว และพบว่ามีการนำที่พักหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม บ้านพักส่วนบุคคล บ้านพักตากอากาศ ห้องพักบนรถเคลื่อนที่ หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงเป็นสถานที่พักมาเสนอให้บริการเป็นที่พักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่ยังขาดการพัฒนาทางด้านกฎหมายเพื่อรองรับการควบคุมด้านความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักและการกำกับดูแลมาตรฐานการจัดการสถานประกอบธุรกิจที่พักในระยะสั้น รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบของภาคธุรกิจที่มีต่อธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวเช่นกัน

 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562