รอบรั้ว มศว
 
The First Step of an LCI Journey to Success
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัลยากร เกรซ คลาร์ก นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ ที่ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จากโครงการพัฒนาสร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก(นศม.) รุ่นที่ 1
หัวข้อ Role of ASEAN Student in climate change action ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 และประเทศศรีลังการะหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562


Congratulations to Miss Kalayakorn Grace Clarke, Language for Careers (International Program), Faculty of Humanities for winning the English Speech Contest 2019 from "The 1st Leadership Development Project", on the topic of "The Role of ASEAN Student in Climate Change Action". After winning the event at Rangsit university on October 7th, 2019, Miss Clarke will now be the representative of Thailand to participate in an international speech campaign 2019! She goes on to speak at Udayana International Convention Center (UICC), Campus Jimbaran, Indonesia between October 24th-28th 2019 and then again in Sri Lanka, between December 8th-10th 2019. Go Grace! - We are all supporting you!
by Leigh Ayres and N S Behr
ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562