รอบรั้ว มศว
 
อธิการบดี มศว ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ณ National University of Kaohsiung, Taiwan
 
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ซึ่งบรรยายในหัวข้อ Social Engagement: A SWU Model toward SDG goal ในงาน University SDGs Forum ณ มหาวิทยาลัย National University of Kaohsiung, Taiwan ทั้งนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือด้าน SDG กับ NUK อีกด้วย เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2562