รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้รับรางวัล Honorable mention (รางวัลชมเชย)
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทีม Bio Cha ชาไข่มุกเพื่อสุขภาพ ได้แก่
1.นางสาวธัญญรัตน์ จันแปงเงิน
2.นางสาวญาณิน โกเขื่อนขันธ์
3.นางสาวชัญญานุช เศวตนันทน์
4.นางสาวพรชนก จันทร์มณี
5.นางสาวพุทธิพร แสงสินธุ์
6.นางสาวภัทรลภา ภควัตนิรัติศัย
ที่ได้รับรางวัล Honorable mention (รางวัลชมเชย)
จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Start-up Innovative F&B Products Competition (ระดับนักศึกษา) ภายในงาน Food ingredients Asia 2019
ระหว่างวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ไบเทคบางนา
โดยมี ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา เจริญไทยกิจ และอาจารย์ ดร.สิริฉัตร ชนะดัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ข่าว/ภาพ : คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562