รอบรั้ว มศว
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี เข้ารับโล่ประทานเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น
 
ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่ประทานเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562” ประเภท นักวิชาการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ความเป็นเลิศ ความดีงาม และการมีจริยธรรมคุณธรรมของศิษย์เก่าที่ได้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ข่าว : คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562