รอบรั้ว มศว
 
ลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9ซี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการนิสิต มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562