รอบรั้ว มศว
 
มศว จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง
 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยให้แก่ผู้จัดการบริษัทซัมซุง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ได้แก่ การเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศไทย โดยผู้เข้าอบรมชาวเกาหลีได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทสังคมจริงเพื่อให้มีพัฒนาการทางภาษาในบริบทของสังคมไทย และมีความรู้ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมไทย การทำกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในประเทศไทย รวมทั้งการไปเรียนรู้วิถีชีวิตไทยในต่างจังหวัด ทั้งหมดนี้นำไปสู่ประโยชน์ในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพทั้งการทำงานในประเทศไทยและการทำงานระหว่างประเทศของผู้เข้าอบรม อันนำไปสู่ความร่วมมือทั้งภาคเศรษฐกิจ ภาครัฐ และการทูต เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อความร่วมมือใน ด้านอื่นๆ ต่อไป


ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562