รอบรั้ว มศว
 
คณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมมือเครือเทางามจัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด Smart Science Smart World ด้วยความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกล่าวเปิด โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมฟังปาฐกถารับเชิญ เรื่อง Cross-Disciplinary Research Schemes New Direction for Early Career Researchers โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปาฐกถารับเชิญ เรื่อง Smart Sensors for Food, Environmental and Clinical Monitoring" โดย ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) และประเภท (Poster Presentation) ใน 11 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. สาขาเคมี และสิ่งแวดล้อม 3. สาขาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ 4. สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ 5. สาขาคณิตศาสตร์ 6. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล 7. สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และคณิตศาสตรศึกษา 8. สาขาจุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร 9. การนำเสนอแบบบรรยายของนักเรียนในโครงการ วมว. 10. การนำเสนอแบบบรรยายภาษาอังกฤษของนิสิตในเครือเทางาม 11. การนำเสนอ Routine to Research ของบุคลากรในเครือเทางาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักเรียน และผู้สนใจกว่า 600 คน และได้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 413 คนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 55 หน่วยงานข่าว : คณะวิทยาศาสตร์
ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562