รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มศว คว้าถ้วยพระราชทานฯ การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในหัวข้อเรื่อง“ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน” เพื่อแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพของนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจำนวน 15 สถาบันการศึกษาโดยเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27-28 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ข่าว/ภาพ : คณะสังคมศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: SWU Weekly   ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562