รอบรั้ว มศว
 
มศว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Award 2018
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ (IPv6 Award 2018) ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 3 ด้าน คือ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และโดเมนเนม (DNS) เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 - 6 ชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ข่าว/ภาพ : สำนักคอมพิวเตอร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562