รอบรั้ว มศว
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 6 คน มาศึกษาดูงานส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ด้านวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562