รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์การแพทย์ฯ มศว ต้อนรับนิสิตชาวต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตชาวต่างประเทศ
 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ต้อนรับนิสิตชาวต่างประเทศ ของคณะพยาบาล มศว ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาล และเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นิสิตจากประเทศออสเตรียจำนวน 5 คน จาก Paracelsus Medical Private University และกลุ่มที่ 2 นิสิตจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 6 คน และอาจารย์จำนวน 2 คน จาก Osaka City University (OCU) โดยมีคุณประภาดา วัชรนาถ รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้างานการพยาบาล ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และดร.นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์การแพทย์ฯ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562